از راهکارهای پلنگ شدن تا ول کردن سگ در مغز؛ وقتی دست روانشناس نماهای فضای مجازی رو می‌شود

از راهکارهای پلنگ شدن تا ول کردن سگ در مغز؛ وقتی دست روانشناس نماهای فضای مجازی رو می‌شود
سازمان نظام روانشناسی تا به امروز ٢٠۵ روانشناس نما و ٣٢ صفحه غیر مجاز روانشناس نما را معرفی کرده است.
منبع خبر : yjc.news