دولت باید از ظرفیت مردم در میدان عمل بهره ببرد

دولت باید از ظرفیت مردم در میدان عمل بهره ببرد
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم دولت سیزدهم مدنی در نشست خبری «عهد خدمت» بر لزوم ایجاد سازوکار‌های لازم از سوی دولت برای استفاده از نظرات مردم در پیشبرد کار‌ها تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir