فرصت طلایی برای انتخاب جانشین عون از جنس خود

فرصت طلایی برای انتخاب جانشین عون از جنس خود
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان زنگ انتخاب رئیس جمهورجدید این کشور را به صدا درآورد.
منبع خبر : iribnews.ir