وزیر بهداشت با مدیرعامل سلامت عمومی نجف دیدار کرد

وزیر بهداشت با مدیرعامل سلامت عمومی نجف دیدار کرد


وزیر بهداشت با مدیرعامل سلامت عمومی نجف دیدار کرد - خبرگزاری مهر

وزیر بهداشت با مدیرعامل سلامت عمومی نجف دیدار کرد - خبرگزاری مهر

دیدار وزیر بهداشت با مدیرعامل سلامت عمومی
منبع خبر : mehrnews.com