حمایت مجلس از تولید واکسن داخلی کرونا

حمایت مجلس از تولید واکسن داخلی کرونا
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس، گفت: این کمیسیون حامی تهیه و تولید واکسن داخلی و سپس تهیه از منابع معتبر خارجی است.
منبع خبر : iribnews.ir