آبشاریخ زده آبسُر رابُر

آبشاریخ زده آبسُر رابُر
آبشاریخ زده آبسُر رابر با ارتفاع حدود 25 متر، در 25 کیلومتری جنوب شرق رابُر قرار دارد..
منبع خبر : iribnews.ir